понеделник, 15 март 2010 г.

4. Служение, церемонии и религиозни практики на Сциентологическата църква. Церемония за ръкоположение в духовен сан.

Йеродякон Петър Граматиков,

Служение, церемонии и религиозни практики на Сциентологическата църква. Церемония за ръкоположение в духовен сан.

Сциентологията цели да проникне във всички сфери на съществуването на личността, като вдъхновява и указва пътя към достигане самосъзнание, способности и познаване на Върховното Същество и достигане на висшата духовна свобода. Религиозните церемонии на изповеданието са основани на вероизповедния материал от Писанието на Сциентологията, стремейки се да предадат връзката на тези важни в живота на отделния вярващ събития със системата от вярвания, изповядвани от участниците в церемониите. Тези ритуали и служби се провеждат от капелан, макар всеки ръкоположен свещеник-сциентолог има право да ръководи службите за тези особено тържествени събития.

В приложената схема се вижда препоръчителната аранжировка на храма при церемония за ръкоположение в духовен сан, като много от предметите се преповтарят от реда църковни ритуали и служби в сциентологическия храм: кръст; бюст на ЛРХ (съкр. от инициалите на Л. Рон Хъбард), високоговорители отляво и отдясно; аналой (катедра за четене и проповядване). Разположението на участниците в службата е препоръчително и се спазва при възможност, а те са, именно: свещенослужител; кандидати за ръкоположение, а отляво и отдясно са запазени места за семейството и приятелите на кандидат-свещениците (срв. Таблица с указания за процедурата на ритуала е от първото издание на “Фундаменталните църковни церемонии и проповеди на Сциентологическата религия”, ISBN 87-7816-758-2, Копенхаген, 2000).

Оторизираните духовни лица-сциентолози, освен частните църковни церемонии-тайнства, извършват основно двата централни вида религиозна дейност в тяхната църква. Мост към пълната свобода е духовния път, състоящ се от две взаимодопълващи се религиозни практики: одитинга и обучение. Участието и в двете е абсолютно необходимо за достигане цялостно разбиране за живота.

1. Одитинг.

Какво представлява?

Това е конкретна форма на духовно съветничество между свещеник-сциентолог, или одитор (от латинското “audire” - “да слушам”), и негов “енориаш”, при което на вярващия се помага да възстанови човешкия си дух по пътя на достигане самооценка на собственото съществуване и подобряване способността му да види сам себе си и да осъзнае собственото си местоположение. Според тази концепция, човек е загубил виждането си за Върховното Същество, загубил е осъзнаването на собственото си духовно естество и в повечето случаи е забравил, че животът изисква успешно участие във всичките осем динамики (друга основна сциентологическа доктрина). Вместо да играе своята роля в покоряването на физическата вселена, човек търпи поражения, които в по-голяма или по-малка степен водят до болка, загуба на съзнанието и нежелание да се приемат предизвикателствата на живота. Вярва се, че одитингът позволява на човешката личност да отхвърли духовните окови, които стават все по-тежки от един към друг живот – тази съвкупност от болки и несгоди, вътрешен смут и морални прегрешения.

Как протича?

По време на одитинга свещеникът или одиторът (“този, който слуша”) задава въпроси на вярващия редица конкретни въпроси, касаещи областта на духовните несгоди, обсъждани на конкретната среща. След установяване на конкретната духовна травма, той задава последващи въпроси или дава указания, необходими на одитирания за обсъждане на случаите, преживяванията или житейските области, за да се справи с тях. Свещеникът не дава никакви съвети на лицето, подложено на одитинг, тъй като един от главните принципи на Сциентологията се заключава в това, че индивидуумът може да се постигне успех в духовно отношение, само ако му се позволи да намери собствени отговори на жизнените си проблеми по пътя на трезва самооценка на мястото си в света. В помощ при одитинг болшинството одитори използват електропсихометър, наричан “Е-метър”, който служи за привличане вниманието на преминавашите процедурата, към преживяванията, станали причина за духовните им несгоди. Това е един много коментиран религиозен сциентологически инструмент – електрометър, измерващ изключително ниски напрежения, използван за измерване душевното състояние у човек, помагайки на одитора и одитирания да открият и овладеят точните сфери на душевно разстойство, които съществуват извън пределите на осъзнаване на самия индивидуум (личност).

 

Каква е ролята му в целия процес на одитинга - основния вид религиозна дейност у Сциентологията?

Идеята е, че умозрителните образи-картини, пазещи предишни преживявания, съдържат също така незбележими частици електрическа енергия, оито могат да бъдат усетени с електропсихометъра. Когато зарядът се изменя или изчезва, одиторът знае, че отсрешната страна успешно се достигнала до източника на своята духовна неволя и се е избавила от нея. По такъв начин, макар Е-метъра сам по себе си да не прави нищо, той се явява неоценим ориентир за одитора.

2. Религиозно обучение.

Какво представлява?

Важна и оснополагаща религиозна практика, изчършвана от свещенолужителите е изучаването книгите на Л. Рон Хъбард, които представляват свещеното писание на тази нова религия. За последователите му изучаването истините, изложени в тези книги, дава отговори на много въпроси,които човек си задава за самия себе си, околните хора и вселената, в която той съществува. Докато одитинга се ползва за подпомагане човека да разпознае и преодолее оковите на духовните си неволи, издигайки се във възходящия порядък на духовното осъзнаване, обучението се състои в интензивно изучаване основите на религията. Обучителните материали са изготвени на основата на книгите на Хъбард и други писмени материали, записани аудио-лекции и учебни филми, необходими за изясняване сциентологическата теория и практика. Тези записи с гласа на самия основател на религиозното движение Л. Р. Хъбард се използват активно в църковните богослужебни събрания и церемонии, поради което винаги в сциентологическия храм има за целта надлежните технически средства – аудио/видео конзола и високоговорители.

 

Как се провежда сциентологическото обучение?

При него всекиму се позволява да се обучава по свой ритъм и темпо. Курсовете се организират на база контролен лист: списък с книги и част от писанието, задължителни за изучаване, практически упважнения и регламент за тяхното изпълнение. В сциентологическата аудитория няма учители. Но в помощ на обучаемите има супервайзер, който не преподава и не интерпретира писанието, поради опасение, че подобни интерпретации биха довели до изопачаване на оригинала, а ролята му е да помага на курсистите да прилагат принципите за обучение, разработени от Л. Рон Хъбард. Свещените писания на Църквата на Сциентологията се явяват трудовете на Хъбард по Дианетика и Сциентология, като по-голямата част от тях са посветени на онова, което сциентолозите наричат технология на одитинга и организация и предоставяне на одитинг и обучение на редовите членове на църквата. Акценуването на важността на одитинга в книгите на основателя им ни убеждава, че тъкмо одитингът и обучението са централните религиозни действия и главните форми на богослужение у сциентолозите.

Позволявам си да акцентирам на практикуваният от сциентолозите религиозен култ и пиета към религиозното образование, за да го съпоставя, на фона на продължаващите у нас над 20 години дрязги по отношение изучаването на религия в българските училища, с безхаберното отношение на държавната ни власт към религиозното обучение, довело ни до тъжния факт на целенасочено изкореняване религиозността у младите поколения на Майка България и рязко засилване насилието в училище и боря на децата и подрастващите в риск. Някои съвременни български политически еничари може би умишлено следват такава антибългарска насока, за да превърнат православната ни родина в страна на победилия окултизъм, суеверие, кривоверие, маловерие и неверие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар