сряда, 17 март 2010 г.

УСТАВ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА ДИАЛОГ- МОСТОВЕ (НПО за религиозен и културен диалог)

Глава Първа

Общи разпоредби
Член 1. (1) Сдружение „Източноевропейският Форум за диалог - МОСТОВЕ“ е Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Сдружението е неправителствена, неполитическа и нерелигиозна организация.
Член 2. Наименованието на Сдружението е „Източноевропейският Форум за диалог – МОСТОВЕ” (НПО за религиозен и културен диалог), което се изписва на английски език “EASTERN EUROPEAN FORUM FOR DIALOGUE – BRIDGES” (an NGO for religious and cultural dialogue).
Член 3. (1) Седалището на Сдружението е град София, район Средец, ул.П.Парчевич 46, ет.3, ап.7.
(2) Пълното и съкратено наименование на Сдружението, седалището и адресът на управлението й се поставят върху всички документи и издания на Сдружението.
(3) Сдружението има своя банкова сметка, печат и емблема.
Член 4. Сдружението се учредява за неопределен срок.
Член 5. Сдружението е независимо и осъществява своята дейност съобразно действащото българско законодателство и разпоредбите на този Устав.

Глава Втора

Цели на Сдружението

Член 6. (1) Подчертаване ролята на религията в преодоляването на насилието и изграждането на устойчиво европейско общество и ролята на България като мост между християнството и исляма. България като пример за източноевропейска държава, в която мирно съжителстват различни религии и култури;
(2) Привличане на обществения интерес в религиозната сфера и подчертаване ролята на вярата в съвременното общество.
(3) Поощряване толерантността и мирното съжителство между различните религиозни и културни общности.
(4) Апелиране към равнопоставеност на половете в различните религии и култури и по-специално – настояване за спазване правата на жените.Член 7. Сдружението ще осъществява целите си посредством:

(1) Подготовка и управление на проекти за финансиране по национални и международни проекти и програми.

(2) Сътрудничество и съвместна дейност с други неправителствени организации, академични и държавни институции.

 

Глава Трета

Предмет и дейност на Форума

Член 8. Предметът и дейността на Форума са просветителска и социална.
(1) Просветителска и мисионерска.
 Организиране на конференции, семинари, срещи и кръгли маси - посветени на религиозната толерантност; междурелигиозния и междукултурния диалог в България и в Източна Европа;
 Срещи на високо ниво между различни религиозни лидери в страната;
 Срещи и кръгли маси между представителите на различните религиозни културни общности в страната;
 Лобиране за активизиране ролята на БПЦ в социалния живот на България и участието и в международни платформи за религиозен диалог;
 Информиране на обществото (телевизии, вестници, списания ) и младото поколение (срещи, дискусии) за необходимостта от диалог и сътрудничество в духовната сфера;
 Сътрудничество и обмен на информация и опит с други подобни организации на територията на България и в чужбина.
(2) Социална.
 Религиозно-образователни програми за малцинствените групи в България;
 Солидарност и взаимопомощ;
 Подпомагане на жените от различните религии и култури в професионалната сфера.
(3) Форумът предвижда издаването на информационен бюлетин, книги и брошури отговарящи на горепосочените предмет и дейност.
Член 9. Сдружението може да извършва и спомагателна стопанска дейност, свързана с целите по чл.6, чл.7, чл.8. Предметът на дейността е:
(1) Извършване на обучения, консултации, семинари.
(2) Образуване и участие в търговски дружества съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като извършването на стопанската дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
 
Глава Четвърта

Членство, права и задължения на членовете

Член 10. (1) Членове на Сдружението могат да бъдат физически лица, които споделят целите на сдружението и приемат Устава, одобрен от Общото събрание на Сдружението.
(2) Приемането на нови членове се извършва въз основа на подадено заявление от кандидата до Управителния съвет на Сдружението.
(3) Управителният съвет разглежда молбата в срок не по-късно от един месец от постъпването й. Отказът за приемане на съответния кандидат за член подлежи на обжалване пред Общото събрание, чрез Управителния съвет на първото насрочено Общо събрание на Сдружението.

Член 11. Членовете на Сдружението трябва да:

а) работят активно за постигане целите на Сдружението;
б) да спазват Устава и решенията на управителните органи на Сдружението;
в) заплащат годишен членски внос в размер и срокове приети от Общото събрание на Сдружението.
Член 12. Всички членове на Сдружението имат право:
а) да участват и гласуват в Общото събрание на Сдружението;
б) да участват в дейността на Сдружението;
в) да получават информация за дейността на Сдружението;
г) да внасят пред Управителния съвет предложения за развитие на Сдружението;
д) да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението.
Член 13. (1) Прекратяване членството в Сдружението става на едно от следните основания:
а) по молба на съответния член;
б) изключване при виновно тежко нарушение на разпоредбите на Устава, констатирано с мотивирано решение на Управителния съвет и при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо;
в) с прекратяването на Сдружението;
г) в други, предвидени от закона случаи.
(2) При прекратяване на членството в Сдружението не се възстановяват направените до този момент вноски и членски внос.

Глава Пета

Управление на Сдружението
Член 14. (1) Органите за управление на Сдружението са: Общо Събрание; Председател; Управителен Съвет.
(2) При изпълнението на правомощията си органите на Сдружението се ръководят от утвърдени от Общото събрание правилници.
Член 15. (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението. Всеки член на Сдружението участва в Общото събрание с право на един глас.
Член 16. (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание поне веднъж в годината в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението от Председател или по искане на не по-малко от 1/3 от членовете на Сдружението.
(2) Поканата за заседанието на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание.
(3) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на присъстващите членове.
(4) Органите на Сдружението водят протоколи от заседанията си.
Член 17. (1) Общото събрание:
а) изменя и допълва Устава на Сдружението;
б) определя основните насоки за развитие на Сдружението;
в) избира и освобождава Председателя и гласува решенията за приемане и освобождаване на членове на Сдружението;
г) приема годишния бюджет на Сдружението;
Член 18. (1) Общото събрание избира Управителен съвет от три члена – физически лица с четиригодишен мандат, който съвпада с мандата на Председателя на Сдружението.
(2) В Управителния съвет не могат да бъдат избирани едновременно за един и същ мандат – съпрузи, роднини по права и по съребрена линия, както и по сватовство до втора степен.
Член 19. (1) Управителният съвет:
а) следи за изпълнението на Устава, решенията на Общото събрание;
б) съответствието на взетите от Председателя на Сдружението решения ;
в) проверява финансовото състояние на Сдружението и се грижи за опазване, увеличаване, целесъобразно разходване и използване на средствата.
(2) Управителният съвет внася за утвърждаване годишен доклад в Общото събрание на Сдружението.
Член 20. Форумът се представлява от Председателя, който при необходимост упълномощава свой заместник от Управителния съвет.
Глава Шеста

Имущество на Сдружението
Член 21. (1) Имуществото на Сдружението се състои от пари, движими и недвижими вещи или права върху тях, както и всички позволени от закона активи.
(2) Имуществото на Сдружението се формира от членски внос, средства, постъпили като дарение или от завещание в полза на Сдружението, както и приходи от осъществяването на допълнителна стопанска дейност.
Глава Седма

Прекратяване и ликвидация
Член 22. (1) Форумът прекратява своето съществуване с решение на Общото събрание.
(2) В случай на прекратяване съществуването на Форума се извършва ликвидация от Управителния съвет или от определено от него лице.
(3) Разпределението на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се извършва с решение на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на чл. 44 от ЗЮЛНЦ .
(4) Имуществото не може да се прехвърля на лицата, посочени в чл.43, ал.2 от ЗЮЛНЦ.
Глава Осма

Заключителни разпоредби
  Член 23. (1) Настоящият Устав влиза в сила от датата на регистрация на Сдружението в Софийски градски съд.
(2) Споровете, възникнали при прилагането и тълкуването на настоящия Устав се уреждат чрез преговори между спорещите страни, а при невъзможност за постигане на помирение се прибягва до съдебното им уреждане.
(3) За всички неуредени от този Устав въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.


Няма коментари:

Публикуване на коментар