сряда, 17 март 2010 г.

УСТАВ „ЦЕНТЪР ЗА ИКУМЕНИЧЕСКИ ДИАЛОГ „СВ. АП. ЕРМ” (СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ)

Глава Първа
Общи разпоредби:
Член 1.
(1) Сдружение „Център за икуменически диалог „Свети Апостол Ерм” е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението е неполитическа и нерелигиозна организация.
(2) Наименованието на Сдружението е „Център за икуменически диалог „Свети Апостол Ерм”, което се изписва на английски език “Center for ecumenical dialogue “St. Apostle Erm”.
Член 2.
Целта на Сдружението е съхраняването и популяризирането на уникалното православно културно-историческо наследство на България и Европа, исконните български традиции в религиозната толерантност и междурелигиозния диалог в съработничество, както и утвърждаване на съвременни духовни лостове, посредством:
а) създаване благоприятни условия за активно участие в културния живот и реализиране на културно-просветни инициативи;
б) подобряване организационните възможности, ефективност и устойчивост на православните центрове, развитието на културно-религиозен туризъм и на добри стопански практики;
в) подобряване на информираността и привличане на обществен интерес за постигане на свободен от насилие граждански ред, лобиране и застъпнически кампании на полето на религиозната толерантност и междурелигиозния диалог в съответствие с международното хуманитарно право и инструментите за човешки права.
Член 3.
Сдружението ще осъществява своите цели със следните средства:
а) мобилизиране на публични и частни ресурси за реализиране благотворителни кампании, учредяване на стипендии и целеви награди;
б) подготовка и управление на проекти за финансиране по национални и европейски програми и други донори;
в) разпространение на информация и популяризиране на добри практики;
г) участие в научни прояви, дискусионни форуми, на изследвания и аналитични материали;
д) съработничество и съвместна дейност с други академични, неправителствени, държавни организации и институции.
Член 4.
Сдружението може да извършва спомагателни стопански дейности, които допринасят за постигане целите в съответствие с действащото законодателство, като обучения, консултации и други стопански дейности, незабранени със закон.
Глава Втора
Членство, права и задължения на членовете
Член 5.
(1) Членове на Сдружението могат да бъдат физически лица, които споделят целите на сдружението и приемат Устава, одобрен от Общото събрание на Сдружението.
(2) Приемането на нови членове се извършва въз основа на подадено заявление от кандидата до Управителния съвет на Сдружението.
(3) Управителният съвет разглежда молбата в срок не по-късно от един месец от постъпването й. Отказът за приемане на съответния кандидат за член подлежи на обжалване пред Общото събрание, чрез Управителния съвет на първото насрочено Общо събрание на Сдружението.
Член 6.
Членовете на Сдружението са длъжни:
(1) да работят активно за постигане целите на Сдружението;
(2) да спазват Устава и решенията на управителните органи на Сдружението;
(3) да изпълнява решенията на Общото събрание.
(4) да заплащат годишен членски внос в размер и срокове приети от Общото събрание на Сдружението.
Член 7.
Членовете на Сдружението имат право:
(1) да участват и гласуват в Общото събрание на Сдружението;
(2) да участват в дейността на Сдружението;
(3) да получават информация за дейността на Сдружението;
(4) да внасят пред Управителния съвет предложения за развитие на Сдружението;
(5) да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението.
Член 8.
(1) Прекратяване членството в Сдружението става на едно от следните основания:
(1.1) по молба на съответния член до Управителния съвет;
(1.2) изключване при виновно тежко нарушение на разпоредбите на Устава, констатирано с мотивирано решение на Управителния съвет и при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо;
(1.3) с прекратяването на Сдружението;
(1.4) в други, предвидени от закона случаи.
(2) Изключването става с решение на Общото събрание на Сдружението.
(3) При прекратяване на членството в Сдружението не се възстановяват направените до този момент встъпителни вноски и внесения членски внос.
Глава Трета
Органи
Член 9.
(1) Органи на Сдружението са:
(1.1) Общо събрание;
(1.2) Управителен съвет;
(1.3) Председател.
(2) При изпълнението на правомощията си органите на Сдружението се ръководят от утвърдени от Общото събрание правилници.
(3) За осъществяване целите на Сдружението се формират тематични инициативни и неформални инициативни групи, които нямат юридическа самостоятелност.
Глава Четвърта
Правомощия на органите на Сдружението
Общо събрание (ОС)
Член 10.
Общото събрание е върховен орган на Сдружението. Всеки член на Сдружението участва в Общото събрание с право на един глас.
Член 11.
(1) Общото събрание се свиква от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. ОС се свиква от УС или от Председателя на редовно заседание поне веднъж в годината в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.
(2) Поканата за заседанието на Общото събрание се изпраща на членовете и трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание, както и по чия инициатива то се свиква.
(3) Ако УС не отправи писмено покана за свикване на ОС в едномесечен срок, при искане на 1/3 от членовене на Сдружението, то се свиква от Пловдивския Окръжен Съд.
(4) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на присъстващите членове.
(5) Органите на Сдружението водят протоколи от заседанията си.
Член 12.
(1) Общото събрание (ОС):
(1.1) изменя и допълва Устава на Сдружението;
(1.2) определя основните насоки за развитие на Сдружението;
(1.3) избира и освобождава Председателя и членовете на Управителния съвет (УС) и гласува решенията за приемане и освобождаване на членове на Сдружението;
(1.4) приема годишния бюджет на Сдружението;
(1.5) приема други вътрешни актове;
(1.6) взема решение за участие в други организации;
(1.7) приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
(1.8) взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
(1.9) приема отчета за дейността на УС;
(1.10) отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
(1.11) взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението.
(2) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Сдружението.
(3) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
(4) Споровете по предходната алинея могат да бъдат отнасяни за решаване пред Пловдивския окръжен съд от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от Прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(5) Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите.
(6) Решенията по ал. 1, букви “а” и “к” се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(7) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не се вземат решения.
(8) ОС води книга за протоколите от заседанията си. Председателят на заседанието на ОС и протоколчика с подписите си удостоверяват и отговарят за верността на съдържанито в протокола.


Управителен съвет (УС)
Член 13.
Общото събрание избира Управителен съвет. Същият се състои най-малко от три лица–членове на Сдружението: Председател, Зам. Председател и Главен секретар. Членовете на УС се избират за срок от четири години.
(2) Управителният съвет избира от своя състав Председателя на Сдружението, който назначава Зам. Председателя и Главния Секретар.
(3) По решение на ОС функциите на УС могат да се изпълняват и от Председателя на Сдружението.
(4) В Управителният съвет не могат да бъдат избирани едновременно за един и същ мандат съпрузи, роднини по права и по съребрена линия, както и по сватовство до втора степен.
Член 14.
(1) Правомощия на Управителния съвет:
(1.1) представлява Сдружението, чрез избраният Председател и определя обема на представителната власт на своите членове;
(1.2) осигурява изпълнението на Устава и решенията на Общото събрание;
(1.3) разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;
(1.4) подготвя и внася в ОС проект за бюджет, проверява финансовото състояние на Сдружението и се грижи за опазване, увеличаване, целесъобразно разходване и използване на средствата;
(1.5) подготвя и внася за разглеждане от ОС отчет за дейността на Сдружението;
(1.6) определя адреса на Сдружението;
(1.7) взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
(1.8) изпълнява задълженията предвидени в Устава и в други вътрешни актове на Сдружението.
(2) Управителния съвет внася за утвърждаване годишен доклад в Общото събрание за дейността на Сдружението през годината. Докладът трябва да съдържа данни относно:
(2.1) съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмата на Сдружението и постигнатите резултати;
(2.2) размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
(2.3) финансовият резултат
(3) Докладът за дейността на Сдружението е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, за мястото, времето и начина за запознаване с него се публикува в бюлетина на централния регистър.
(4) Заседанията на УС се свикват поне веднъж на три месеца и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен в едноседмичен срок да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете на Сдружението. При отсъствие на Председателят, заседанието на УС се ръководи от неговия заместник.
(5) УС може да взема решения ако на заседанието присъстват повече от половината членове. За присъстващо се смята и този член на УС, с когото има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
(6) УС взема решения с мнозинство от присъстващите. Решенията за ликвидация на Сдружението и по чл. 14, ал. 1, “1.3” и “1.4” се вземат с мнозинство от всички членове.
(7) УС води книга за протоколите от заседанията си. Председателят на заседанието на УС и протоколчика с подписите си удостоверяват и отговарят за верността на съдържанито в протокола.


Председател
Член 15.
(1) Сдружениет единодушно избра за почетен Председател на Сдружение с нестопанска цел “ Център за икуменически диалог “Свети Апостол Ерм” проф. д-р Тодор Събев, а за Председател-д-р Георги Найденов.
(2) Председателят представлява Сдружението „Център за икуменически диалог „Свети Апостол Ерм”.
(3) Председателят Координира изпълнението на решенията на Общото събрание и ръководи оперативната дейност на Сдружението.
(4)Той се избира от Общото събрание за срок от четири години и мандатът му съвпада с мандата на УС.
(5)Председателят е отговорен разпоредител с бюджета на Сдружението.
(6)Председателят се отчита за дейността си пред ОС.
Глава Пета
Представителство
Член 16.
(1)Сдружението „Център за икуменически диалог „Свети Апостол Ерм” се представлява от Председателя на Сдружението, а при необходимост УС упълномощава Главния Секретар, който е член на УС.
(2) По съдебни спорове между Сдружението и УС, съответно членовете на УС, Сдружението може да се представлява от избрани от ОС едно или няколко лица.
(3) Всяко писменно изявление от името на Сдружението трябва да съдържа наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията и БУЛСТАТ.
Глава Шеста
Имущество. Регулиране на имущественото състояние на сдружението.
Член 17.
(1) Имуществото на Сдружението се състои от пари, движими вещи, недвижими вещи или права върху тях, както и всички други позволени от закона активи.
(2) Имуществото на Сдружението се формира от членски внос, средства, постъпили като дарение или от завещания в полза на Сдружението, както и приходи от осъществяването на допълнителна стопанска дейност.
(3) За разпределяне на паричните средства на сдружението с оглед на неговите конкретни цели се съставя комисия.
(4) Членовете на тази комисия, както и мандатът за нейната работа се определят от Общото събрание.
Член 18.
Членове на управителния съвет не могат да участват в комисията по чл.17/4/.
Член 19.
Комисията дава отчет за дейността си веднъж годишно пред Общото събрание.
Глава Седма
Срок
Член 20.
Сдружението се учредява за неопределен период от време.
Глава Осма
Прекратяване и ликвидация
Член 21.
(1) Сдружението се прекратява с решение на Общото събрание съобразно този устав.
(2) В случай на прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от Управителния съвет или от определено от него лице.
(3) Разпределението на имуществото останалото след удовлетворяване на кредиторите(ако има такива) се извършва с решение на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на чл. 44 на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Глава Девета
Книги на сдружението
Член 22.
Общото събрание и управителния съвет на сдружението водят книги за протоколите за всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържението им.
Член 23.
Сдружението се прекратява:
(1) По решение на общото събрание съобразно този устав
(2) С решение на Окръжния Съд по седалището на сдружението, когато извършва дейност, която противоричи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави.
(3) Решението на Съда по ал.1 т.2, се постановява по иск на всеки заинтерисован или на прокурора.
(4) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
(5) В случаите на ал.2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.
Член 24.
Настоящият устав е приет на учредителното събрание на сдружението.
Глава Десета
Заключителни разпоредби
Член 25.
(1) Споровете, възникнали при прилагането или тълкуването на настоящия Устав се уреждат чрез преговори между спорещите страни, ако не може да се постигне помирение се прибягва до съдебното им уреждане.
(2) Разпоредбите на този устав, в случай, че противoречат на закона се заместват по право от повелителните му права.
(3) За всички неуредени в този Устав въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар