понеделник, 15 март 2010 г.

Холистичен Поглед към Туризма

йеродякон Петър Граматиков,

 
Докато туризмът има потенциала да укрепи глобалното разбиране между отделните културни традиции, туристическата индустрия оставя следи от поражения на околната среда, икономическа безнадеждност и деградация на човешкия живот. В посланието си за Световния Ден на Туризма, 27 септември, генералният секретар на Световния съвет на църквите (ССЦ), преп. Д-р Самюъл Кобиа, изрази своето безпокойство по повод дългосрочни ефекти от туризма сред локалните общности. Кобиа окуражи всички, ангажирани с проблематиката „да реорганизират дехуманизиращите и пагубните аспекти от туризма, особено по отношение на жените, децата, маргиналните общности и околната среда”. Той обърна нарочно внимание на работата на Икуменическа Коалиция за Туризъм и нейното посвещаване на социалните и екологическите параметри на труризма.
Икуменическа Коалиция за Туризъм е регионална икуменическа (междухристиянска) организация, базирана в Хонг Конг, където търсеща да анализира характера и ефектите от туризма в Азия, със задача да промотира устойчиви, автентични и жизнеутвърждаващи културни срещи. Да се намери баланса между социалната отговорност и развлечението е предизвикателството, което Икуменическа Коалиция за Туризъм поставя пред туристическата индустрия. Както нейният изпълнителен директор заяви, - „за църквата и нейните поделения, предизвикателството е да открие алтернативна парадигма за програмата на туризма, която да е снабдена с базови ценности като справедливост, развитие, респект към културите и екологическа чувствителност.” Тази визия църквите се опитват да разработят по-холистичен поглед към туризма.
На Конференцията на Икуменическата Коалиция за Туризъм, Икуменическата Коалиция за Туризъм в Третия Свят и Свтовния Съвет на Църквите, проведена в Чианг Рай, Тайланд (14-1801.2002 г.) Междурелигиозен диалог на автохонните народи излязе с декларация-изложение по въпросите на туризма и глобализацията.
Църквата все още може да играе голяма роля в излагане и пеосмисляне аспектите които увреждат живота. Църквите имат орговорността да идентифицират и след това да защитават жертвите на туризма. Приемливият туризъм се основава на интереса и нуждите на местното население, най-вече в процеса на планиране и прилагане. Намерението е информацията, обществените дебати и дискусии да бъдат интегрална част от този процес. Това трябва да включва:
1. промоцирането на загриженост относно възможностите и заплахите от туризма за местните жители;
2. участие и вземане решение с включването на възможно най-много хора;
3. споделяне на позитивни икономически, социални и културни придобивки от туризма;
4. осигуряване на по-качествени работни места в туризма за местното население чрез подобряване условията на работа, социалната сигурност, продължителността на работната седмица и професионалното обучение;
5. подпомагане местната култура и избягване на социални и културни повреди, причинени от туризма.
Четиридневна консултация бе проведена с 27 участници от 12 държави, пет континента, вкл. будисти, хиндуисти, потестанти и римо-католици. Задачата е да ре-артикулира мисионерските перспективи с оглед на по-добра информираност на църквите и партниращите им организации за съвместната отгворност по проблемите, свързани с туризма в контекста на нови речников фонд и парадигми. Помощ в билейското осветление за получаване вдъхновение от Свещеното Писание и даване нова надежда за хората участващи в туризма. Историите на Нееман (2 Цар. 5:1-27), и трансформиращата роля на пророка (Лук. 9:28-43) ни откриват необходимостта църквите да изиграят профетична роля в трасформирането на туризма в истинско духовно пътуване. Общата нагласа е да се утвърждава истинската мисия на икуменическото движение и използването му като част от това духовно пътешествие, по време на което ние говорим не „за” или „към”, а „със” църквите.
Икуменическата Коалиция по Туризма в Третия свят е неправителстевена организация, имаща за цел да тамери решение на негативните ефекти от туризма върху обществото и околната среда посредством подкрепа за беззащитните индивиди и групи. За последните две десетилетия тя работи за осигуряване достъп до благата и ползите от туризма за всички членове на обществото. Седемте принципа на коалицията са следните:
1. Фокусиране върху туризма и неговото влияние за живота на хората в Третия свят и за околната среда.
2. Подсигуряване възможности за местното население, засегнато от туризма да изрази своята гледна точка и безпокойства.
3. Заклеймяване на чепочтените практики в туризма и целенасочена политика за изкореняването им.
4. Промоцитане на качествена туристическа активност , която да е съобразена с принципите за справедливо, устойчиво общество.
5. Подкрепа на автохонните народи и подпомагане усилията им за постигане справедлива цена, заради влиянието, оказвано им от туризма.
6. Лобиране срещу нарушенията на човешките права, вследствие на проекти в сферата на туристическото развитие на национално и международно ниво.
7. Предоставяне на изследвания и информация относно влиянието на туризма.
Призовани, за пореден път, бяха Световната Организация по Туризма и всички „хора на добра воля” да осмислят отговорността си за подкрепяне на всички начинания за по-хуманен международен туризъм. Малка стъпка в тази посока беше решението на Световната Организация по Туризма от септември 1999 г. да приеме „Глобален Етически Кодекс за Туризма”, но е необходимо да се работи съвместно за приемлива стратегия за неговото приложение. Политиките в туризма обаче се променят, от незначителна роля за икономическото развитие до значителен принос за глобалната икономика, което изисква днес по-стратегически отговор. Първостепенна задача е да се влияе на международния процес, както Годината на Екотуризма на Организацията на Обединените Нации’2002, Комисията за Устойчиво Развитие към ООН, Конвенцията за Био-разнообразието, преговорите на Световната Организация по Туризма - Генералното Споразумение за Търговията в Сферата на Услугите и приложението на „Глобалния Етически Кодекс за Туризма”. В тези глобални процеси адекватния отговор и принос се състои в повдигането на въпроси за ролята на жените в туризма, човешките права, борбата на автохонните народи, децата в туризма, околната среда и цялостния интегритет на творението.

Етичен Кодекс за Туриста

Пътувай в дух на милосърдие и истинско желание да научиш повече за хората в страната-домакин.
Бъди сензитивен за чувствата на хората, като избягваш поведение, което би могло да се изтълкува от тях като зстрашително. Това се отнася в най-голяма степен до фотографирането.
Култивирай навика да изслушваш и наблюдаваш, а не просто да слушаш и гледаш.
Осмисли, че често хората в страната, където си отишъл има времеви разбирания и понятийни разбирания, различни от твоите собствени; това не ги прави по-нископоставени, а само по-различни.
Вместо да гледаш за „райски плаж”, открий обогатяващата среща с различния начин на живот през призмата на чуждите очи.
Привикни с местните обичаи – хората ще са радостни да ти окажат помощ
На мястото на западната практика да знаеш отговорите на всички въпроси, научи се за изслушваш.
Спомни си, че ти си само един от хилядите туристи, посещаващи тази страна и не очаквай специални привилегии.
Ако истински желаеш да изпиташ какво е „да си у дома далеч от дома”, просто е глупаво да си харчиш парите за пътуване.
Когато пазаруваш, не забравяй, че „отстъпката”, която си извоювал, е била възможна единствено, поради ниската надница за производителя.
Не давай обещания на хората в страната-домакин, освен ако не готов да ги удържиш докрай.
Отделяй всекидневно по малко време за размисъл над преживяното, за да го разбереш в дълбочина. Това е с цел да осмислиш, че онова, което обогатява тебе, може да поробва другиго.

Няма коментари:

Публикуване на коментар