понеделник, 15 февруари 2010 г.

ПАРИТЕ ОТ АМЕРИКАНСКИЯ СЛАДОЛЕД МОГАТ ДА ОБРАЗОВАТ ВСИЧКИ ДЕЦА ПО СВЕТА


йеродякон Петър ГРАМАТИКОВ,
Маг. Финансов и банков мениджмънт


ПАРИТЕ ОТ АМЕРИКАНСКИЯ СЛАДОЛЕД МОГАТ ДА ОБРАЗОВАТ ВСИЧКИ ДЕЦА ПО СВЕТА

Микрофинансирането е един от най-важените двигатели на човешкото развитие днес

 
Източник: сп. "Финанси", бр. 3 (15), юли-септември 2007, год. IV, сс. 82-87.
Бел.: През 2007 година материалът е отличен с наградата на публиката в категория Есеистика на първия по рода си журналистически конкурс под наслов "Пътят на словото" в България, стимулиращ развитието на православна християнска журналистика.
http://pravoslavie.bg/index.phpoption=com_content&task=view&id=8959&Itemid=257


"Природата на днешната промяна в ръководството на Световната Банка е своеобразно напомняне за нуждата изобщо от реформа в управлението на международните финансови институции", заяви на 18 май 2007 г. д-р Уилиам Тему. изпълняващият длъжността Генерален секретар на Световния съвет на църквите (ССЦ) в Женева, по повод оставката на президента на Световната Банка Пол Уолфовиц. В своя коментар високопоставеният служител на ССЦ заяви: "Демократичният дефицит при избора на ключови ръководители на международните финансови институции следва да бъде преодолян. Реформи, които гарантират по-широко представителство за гласа на развиващите се страни, трябва да бъдат приложени на практика още днес. Бъдещите лидери би следвало да бъдат избирани не по архаични процедури, а по правила, които отразяват международното общо благо."
Именно тази загриженост е един от обсъжданите проблеми на отговорността и прозрачността, които бяха дискутирани през последните години между Световния съвет на църквите. Световната банка (СБ) и Международният валутен фонд (МВФ): 12.02.2003 г. - първи съвместен семинар по темата за развитието между тези институции; 20.02.2003 г. - първата им историческа среща с ангажименти за продължаване на диалога; 10.09.2003 г. - църквите-членки и партньорите на ССЦ осъществиха среща, посветена на политиките и стратегиите на МВФ;
04.11.2003    г. - договаряне между ССЦ и международните финансови институции за продължаване на срещите през следващата година;
22.10.2004    г. - среща в главната квартира на ССЦ в Женева на Джеймс Д. Уолфенсон. президент на Световната банка. Огъстин Карстенс, Зам.- Изпълнителен директор на МВФ, и Сам Кобиа. генерален секретар на ССЦ,
на която междухристиянското представителство ангажира Бретън Уудс
институциите да гарантират, че виковете на най-засегнатите народи ще
бъдат чути, чрез търсене на витал ни пътища към глобалната справедливост, за да могат всички хора честно да споделят общите блага."
По този повод правителственият главен секретар на Държавната хаз-
ДАЙДЖЕСТ -82-

на на Великобритания Пол Ботенг илюстрира необходимостта от постигане Задачите за Развитие на Милениума, поставени от ООН, с помощта на богатите държави по следния начин: "Само парите, похарчени в Съединените американски щати за сладолед всяка година, добавени към това, което се прави към момента, биха дали възможност за достъп до основно образование за всички деца по света". Какво е необходимо за ликвидиране на бедността в света? Толкова лесно ли (или толкова трудно), колкото яденето на сладолед? По думите на генералния секретар на Световния съвет на църквите, Сам Кобиа: "Бедността може да бъде изкоренена, единствено, ако се атакува неравното разпределение на глобалните ресурси. Очевидно е. че само икономическият ръст не може да победи бедността, когато финансовите пазари трансферират финансови ресурси от бедните към богатите страни". На тази среща в Икуменическия център в Женева на 22.10.2004 г. бе приет документ на високо равнище между трите организации, представляващ своего рода етичен или морален кодекс в областта на международните търговски и финансови политики и практики.
В последно време много се говори за навлизащото в Европа ислямско банкиране и ислямско застраховане. Малко известни са обаче инициативите на християнските църкви за регулиране на финансовото
положение на религиозните организации в епохата на глобалния секула-ризъм.
През януари 2005 г. финансовият свят бе взривен от високите успехи на инвестиционния фонд на Англиканската църква във Великобритания, който отчете огромни приходи и с образец за инвестиции, които са доходоносни, без риск, но и отчитащи въпроси от етично естество, поради което инвестициите се правят в компании, съблюдаващи всички международни и национални нормативни актове за опазване на околната среда, гарантиращи не-дискриминация от всякакъв род и осигуряващи безопасни условия на труд и живот.
Много успешен се счита и "Фонда на Столетието", създаден от Световната християнска студентска федерация (ССХФ), която е икуме-ническа организация, основана през 1895 г. Тя работи в плодотворно сътрудничество и съработничество с църквите и със студентските и младежки движения по света. Започнал с един милион щатски долара, фондът съчетава християнската етика и инвестирането в различни области с цел набиране ресурси за християнско служение сред студентството. Лихвите и печалбите, получавани чрез фонда, се използват за международни програми за междурегионално и регионално сътрудничество и координация, както и за подпомагане на Програмата за Икуменическа

-83-  ДAЙДЖЕСТ

(междухристиянска) помощ, която се изразява в хуманитарни инициативи за църкви от развиващите се и от неразвитите страни: стипендии за получаване на висше образование, управление на кризи и конфликти и миротворчески мисии, развитие на богословската наука и духовността, както и други актуални по места проблеми. Повече от сто национални движения са членове на федерацията и се ползват от фонда, но същевременно дават своя принос в живота и дейността на ССХФ. Този инвестиционен икуменически фонд е истинска инвестиция в бъдещето и е учреден като юридическо лице в Женева, където се обслужва от една частна банка с близо 500-годишна история в банкирането - "Ломбар, Одие, Дарие и Хенш".
Световният съвет на църквите (ССЦ) в Женева организира в периода 10-16 април 2005 г. провеждането на Световната седмица на инициативи по въпросите на търговията, като насърчи всички църкви-членки на това своеобразно християнско ООН (347 на брой в повече от 120 държави) и други организации от неправителствения сектор да се включат. Инициираната Петиция, която оспорва твърдението, че либерализирането на бизнеса спомага за редуцирането на бедността, бе подписана единствено от една българска неправителствена организация. Фондация "Помогни на нуждаещите се"- гр. Пловдив, понеже от 1998 г. Българската православна църква прекрати членството си в ССЦ и не участва в многостранните и двустранните диалози на икуме-ническото движение, независимо, че е една от църквите-основателки в първата половина на 20 век. Петицията се връчи на 13.04.2005 г. на Световната търговска организация (СТО) в Женева от делегация на Икуменическия алианс "Да отговорим заедно", ръководена от пастор Самуел Кобиа, генерален секретар на Световният съвет на църквите. Петицията бе наименована "Търговията в служба на хората" и е подписана от повече от 180 религиозни водачи и призовава средите на бизнеса да направят изменения в правилата за международна търговия с цел да се защитят правата на всички страни, включително на човека, на творението (на природата) и икономическата справедливост.
През последните три десетилетия микрокредитите революционали-зираха финансовия свят. Микро-финансовите институции събориха финансови правила, които изглеждаха непоклатими, с цел да предложат услугите си на бедните посредством отпускането на кредити с минимални лихви, минимизирайки от друга страна формалностите и бумащината. Те доказаха, че банките биха могли да дават назаем не само на богатите, но и на малки предприемачи от маргинализирани групи и техните семейства. Организацията на обединените нации

 
ДАЙДЖЕСТ   -84-

(ООН) обяви 2005 година за Световна година на микрокредита. Първостепенно място в сектора на микрофинансирансто държи една междухристиянска (икуменическа) организация - Ойкокредит, която имаше най-активна роля на международния симпозиум на 10 юни 2005 г., проведен в бившия германски парламент в Бон под надслов "Малките заеми, които променят живота ни". От създаването си до момента Ойкокредит е подпомогнал 234 финансови посреднически групи и множество проекти в Латинска Америка, Азия, Африка, Централна и Източна Европа, като за разлика от останалите финансови институции, предпочитащи кредити за кратък период (от една до две години), Ойкокредит предлага кредитиране в дългосрочен план (от 2 до 10 години) и е една от малкото институции, която може да си позволи кредитиране в местни валути. На 23 март 2007 г. Ойкокредит организира "Денят за промяна" във всички холандски начални училища, за да промоцира сред гражданите на Холандия принципите на микрокредитирането, да покаже неговата ефективност като инструмент за редуциране на бедността. За целта е учредена Фондация "Денят за промяна", която с подкрепата на холандското министерство за развитие на кооперирането ще набира средства за програмите на Ойкокредит и седем други холандски организации, ангажирани в микрофинансирането, Охгат
]Чоу1Ъ, СогалМ, Нп/оз и 1ССО (обединени в М1сго№с1), Банка А5М, Банка Тподоз и РМО.
През ноември 2006 г. една от първите микрокредитни институции в служба на бедните - Икуме-ническият църковен кредитен фонд (Есшпешса1 СЬигсЬ Ьоап Рипс! -ЕСЬОР),отпразнувасвоя60-годишен юбилей с нарочна конференция в Женева. Основан е през 1946 г. от ръководителите на Световният съвет на църквите и банкери с визио-нерска нагласа, чиято мечта е да направят кредитите достъпни за най-нуждаещите се, и станали пионери на системата за микрокредитиране за бедните, която днес се разглежда като един от най-важните мотори на човешкото развитие. От създаването си ЕСЬОР е дисбурсирал над 100 милиона щатски долара заеми за най-онеправданите. Само през 2005 г. заемите бяха почти 15 000 на стойност 22 милиона долара, от които са се ползвали около 600 000 от най-бедните хора в Африка, Азия и Латинска Америка. Като цяло до 3 милиона души от най-бедните общности на света са били облагодетелствани от получените заеми чрез ЕСЬОР. Икуменическият църковен кредитен фонд, който днес работи чрез 32 национални комитета в тясно партньорство по места с църквата, гражданското общество и икономическите актьори, през септември 2006 година официално бе припознат за партньорска организация на ССЦ, за-

ДАЙДЖЕСТ     -86-

ради дългогодишното досегашно    циалният аспект е много по-важен от
сътрудничество между двете орга-    финансовия рандеман,
низации и приноса на фонда в под-    За милиони хора по света мик-
крспа на достойнството на човешка-    рокредитите промениха понятие-
та личност.    то за благотворителност. Даже при
Повечето от частните инвести-    катастрофи с параметрите на бед-
ционии фондове, ангажирани с мик-    ствията от цунами в Индийския
рофинансиране, се определят като    океан или наводненията в Луизи-
,,социални инвестиционни фондо-    ана. микрокредитът има своето мяс-
ве", само няколко измежду тях са    то и специфична роля, защото след
наричани "социални фондове" Та-    приоритета на помощта от първа
кива са СИДИ във Франция. КАЛ-    необходимост, чрез него се предла-
ВЕРТ в САЩ и Ойкокредит. Фак-    га дългосрочна реструктурираща
тът, че е изоставена думата ..инвес-    помощ, в която се изразява и основ-
тиционни1*. разкрива, че при тях со-    ната сила на микрофинансирането.

 
-87-    ДАЙДЖЕСТ

Няма коментари:

Публикуване на коментар